icon
icon

संपर्क..!

सदर पदभरती प्रक्रीयाबाबाद काही तक्रार असल्यास किवा अर्ज भरतांना
अडचणी उदभवल्यास, हॉल तिकीट ( प्रवेश पत्र ) उपलब्धतेसाठी इत्यादी
तत्सम बाबीसाठी Help line No. ०७१८२-२३६७०३ या भ्रमणध्वनी
क्रमांकावर कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते ६.०० पर्यंत संपर्क साधावा